Kategoriat
Sote-uudistus

Perusterveydenhuoltoa pitää vahvistaa, koska yhteiskunnallamme ei ole varaa muuhun

Sote-uudistuksen keskeiseksi päätavoitteeksi on valtakunnallisesti asetettu perustason palveluiden vahvistaminen ja palvelujen saatavuuden parantaminen. Tavoitteena on lisäksi tuottaa palvelut yhdenvertaisesti kaikkialla ja kaikille ja siirtää työn painopistettä korjaavasta työstä ennaltaehkäisevään työhön. Miksi?

Nykyisellä tavalla järjestää ja tuottaa palvelut sote-kustannukset ovat kasvaneet 2-4%:n vuositahtia. Väestön ikääntyessä ja ikääntymisen tunnetusti lisätessä sairastavuutta on oletettavaa, että kustannusten nousutahti kiihtyy entisestään, jos mitään ei tehdä. Jatkossa hyvinvointialueella tulee tehdä sellaisia päätöksiä, että tähän kustannuskehitykseen voidaan puuttua. Käytettävissä olevat rahat tulee käyttää siten, että saavutetaan maksimaalisesti terveyshyötyä ja vaikuttavuutta. 

Perustason palvelut ovat pitkään kärsineet siitä, että sote-sektorin rahat kuluvat pitkälti erikoissairaanhoitoon. Kuntatalouden haasteiden kasvaessa kunnat ovat joutuneet kohdentamaan sopeutustoimia perustason palveluihin siksi, että erityisesti pienten kuntien vaikutusmahdollisuudet erikoissairaanhoidon kuluihin ovat hyvin rajalliset. Esimerkiksi terveyskeskusten lääkärikäyntien vuosittainen määrä on lähes puolittunut vuosien 2000-2019 välillä. Tämä ei ole selitettävissä väestön palvelutarpeen vähentymisellä, vaan palveluiden heikentymisellä. Jatkossa hyvinvointialueen tulee suunnata resursseja perustason palveluihin, jotta pitkällä tähtäimellä voidaan välttyä kalliilta ja raskailta erityistason palveluilta. 

Tarjolla olevien palveluiden tulee olla asiakkaan näkökulmasta helposti saatavilla. Panostamalla neuvola- ja kouluterveydenhuollon resursseihin ja perhetyöhön voidaan välttää raskaat lasten- tai nuorisopsykiatriset hoidot ja raskaammat lastensuojelun toimet. Panostamalla ikäihmisten kotihoitoon ja omaishoitajien tukemiseen sekä oikea-aikaiseen siirtymiseen laadukkaaseen  palveluasumiseen voidaan välttyä ikäihmisten toistuvilta, ihmimillisesti raskailta ja kalliilta päivystyskäynneiltä. Panostamalla kroonisten kansansairauksien hoitoon perustasolla voidaan välttyä näiden sairauksien aiheuttamilta komplikaatioilta, jotka aiheuttavan inhimillisen kärsimyksen lisäksi runsaasti sote-puolen kustannuksia. 

Perusterveydenhuoltoa pitää vahvistaa, koska yhteiskunnallamme ei yksinkertaisesti ole varaa mihinkään muuhun.

Teksti julkaistu Forum24 5.1.2022

Kategoriat
Sote-uudistus

Vaalikoneet aluevaaleissa

Päivitys 25.12.21 julkaistuun merkintään tehty 6.1.2022 – Ylen vaalikone aukesi 4.1.2022 ja linkki on lisätty tekstin loppuun.

Maailman ensimmäinen vaalikone julkaistiin Ylen toimesta syksyllä 1996 ennen EU-vaaleja. 25 vuoden kuluessa vaalikoneista on muodostunut monelle äänestäjälle tärkeä tapa selvittää ehdokkaiden mielipiteitä ja kantoja vaalien kannalta merkittäviin teemoihin. Perinteinen tapa tutustua ehdokkaaseen vaaliteltoilla on näissä tammikuun aluevaaleissa pakkasten ja erityisesti koronaepidemian vahvasti rajoittama.

Eri mediatalot ovat vaalien alla taas lähestyneet aluevaaliehdokkaita vaalikoneisiin vastaamisen tiimoilta. Haaste vaalikoneissa on se, että erittäin monimutkaisia kokonaisuuksia joudutaan pelkistämään tiiviiksi väittämiksi, joihin on joskus mahdotonta vastata yksiselitteisesti kyllä tai ei – tai joskus edes osittain samaa tai eri mieltä.

Niinpä olenkin nähnyt parhaaksi perustella vastauksiani vapaan tekstin kenttiin pyrkien avaamaan tilan sallimissa rajoissa vastaukseni taustoja. Toivottavasti nämä vapaan kentän vastaukset avaavat lisää ajatuksiani tulevan hyvinvointialueen osalta.

Jos tulen valituksi, pyrin tuomaan näitä asiantuntemukseeni ja kokemukseeni perustuvia näkökulmia esille päätöksenteon valmisteluvaiheessa, jotta päätösvaiheessa valmistelun taustalla olevat tekijät on riittävästi avattu niin kanssapäättäjille kuin julkisuuteenkin.

Alla vastaukseni vaalikoneittain:

Kategoriat
Sote-uudistus

Mistä on hyvät perhekeskuspalvelut tehty?

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta valmistellaan parhaillaan tiiviisti. Uusien hyvinvointialueiden palvelutuotanto käynnistyy 1.1.2023. Eri mediatalot ovat lähestyneet aluevaaliehdokkaita vaalikoneidensa vastaamiseen liittyen. Viikonloppuna vaalikoneita täyttäessä oma huomioon kiinnittyi siihen, miten vähän vaalikoneiden kysymyksistä liittyi lasten, nuorten ja perheiden palveluihin.

Lasten, nuorten ja perheiden palveluja kehitetään Tulevaisuuden sosiaali- ja  terveyskeskus -kehittämisohjelmassa osana valmisteltavaa sote-uudistusta. Ohjelman tavoitteena on koota kaikki lasten, nuorten ja perheiden palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi luomalla koko hyvinvointialueelle yhteneväinen palveluohjaukseen ja omatyöntekijään perustuva perhekeskus-toimintamalli.

Korona-aika on lisännyt monenlaisia lapsiperheiden haasteita, mikä näkyy suoraan palveluiden kysynnässä ja palveluista aiheutuneissa kustannuksissa. Lapsiperheiden kohtaamiin haasteisiin tuleekin saada apua matalalla kynnyksellä ja nopeasti. Varhaisemmin annetulla avulla ehkäistään ongelmien vaikeutumista sekä kustannuksiltaan korkeampien korjaavien palveluiden tarvetta.

Hyvinvointialueen perhekeskuspalveluiden tavoitteena tulee olla, että perhe ohjautuu palveluohjauksen kautta suoraan oikealle työntekijälle. Palvelut räätälöidään kunkin lapsen, nuoren ja perheen tarpeiden mukaan. Auttamalla koko perhettä yhtäaikaisesti vältytään monesti päällekkäiseltä työltä.

Silloin kun lasten ja nuorten palvelut on tuotettu asiakasystävällisesti matalalla kynnyksellä, voi perhe vaikkapa lapsen neuvolakäynnin yhteydessä ottaa puheeksi huolen perheen toisen lapsen koulussa ilmenneistä keskittymisvaikeuksista ja ohjautua suoraan tämän kautta tarvittaviin jatkotutkimuksiin. Perustasolla käynnistellään jo selvittelyjen varhaisvaiheessa tarvittaessa neuropsykiatrinen valmennus ja toimintaterapia-arvio. Perustasolta löytyy nepsy-selvittelyihin perehtynyt terveyskeskuslääkäri, jolla on käytettävissä lasten tai nuorisopsykiatrin konsultaatiotuki. Koko selvitettelyketjun ajan tehdään yhteistyötä perusopetuksen kanssa.

Perustason palvelut vaativat vahvistamista nykyisestä. Ketä me tarvitsemme tuottaaksemme laadukkaat lasten, nuorten ja perheiden palvelut?

Mistä on hyvät perhekeskuspalvelut tehty?

Terveydenhoitajista, sairaanhoitajista, kuraattoreista, perhetyöntekijöistä, sosiaaliohjaajista, sosiaalityöntekijöistä.

Mistä on hyvät perhekeskuspalvelut tehty?

Psykologeista, toimintaterapeuteista, lastenneuvola- ja koululääkäreistä, lasten- ja nuorisopsykiatreista.

Mistä on hyvät perhekeskuspalvelut tehty?

Ennaltaehkäisevästä otteesta, matalan kynnyksen palveluista, moniammatillisesta yhteistyöstä.

Niistä olisi minun toiveiden mukaiset perhekeskuspalvelut tehty.

Teksti on julkaistu Rantalakeus-lehdessä 8.12.2021

Kategoriat
Sote-uudistus

Syy terveyskeskuslääkäripulaan ei ole lääkäreiden peruskoulutuksessa

Kaleva julkaisi lauantaina 20.11. tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen (kesk.) haastattelun. Koronavirusepidemia ja väestön ikääntyminen on kirkastanut ministerille tarpeen saada maahamme lisää sairaanhoitajia ja lääkäreitä. Kurvisen mukaan lääkäripula ei johdu niinkään valmistuneiden lääkärien määrästä vaan siitä, että monet eivät halua työskennellä yksin perusterveydenhuollossa, esimerkiksi pienessä terveyskeskuksessa. Kurvinen haastaa lääketieteen opetusta kyseenalaistamalla, onko lääkäreiden peruskoulutus oikeanlaista itsenäisen päätöksenteon kehittämiseksi. Haastattelun mukaan lääkärit opetetaan koulutuksen aikana tiimityöhön ja laajoihin konsultaatiomahdollisuuksiin.

Kurvinen on oikeassa siinä, että työoloihin panostamalla on mahdollista lisätä perusterveydenhuollon houkuttelevuutta työpaikkana. En kuitenkaan allekirjoita väitettä, että syy lääkäreiden hakeutumiseen sairaala-aloille tai yksityispuolelle olisi lääkäreiden peruskoulutuksessa.

Yleislääketiede on valikoimattoman potilasaineiston ja alan laaja-alaisuuden vuoksi yksi haastavimmista lääketieteen erikoisaloista. Perusterveydenhuollon näkökulmasta olisi mahtava juttu, jos kuuden vuoden peruskoulutusohjelma tuottaisi täydellisiä, kaiken lääketieteen osaajia kaiken kokoisiin terveyskeskuksiin. Tosiasia kuitenkin on, että lääketieteellinen tieto lisääntyy sitä tahtia, että tämä ei ole peruskoulutuksen aikana mahdollista. Peruskoulutuksen tarkoituksena on antaa opiskelijalle riittävät perusvalmiudet suunnata jatkossa mille tahansa erikoisalalle, ei pelkästään terveyskeskustyöhön.

Yleislääketieteen erikoislääkärin tutkinnon suorittamiseen kuluukin kuusi vuotta lääketieteen perustutkinnon suorittamisen jälkeen. Erikoistumiskoulutus perustuu nykyään osaamisen arviointiin ja osalta erikoistuvia lääkäreitä riittävän osaamistason saavuttaminen voi viedä pitempäänkin. Erikoistumisjakson aikana erikoistuvan lääkärin ohjauksen tulee olla suunnitelmallista ja koulutusterveyskeskusten yhtenä vaatimuksena on jatkuva mahdollisuus ohjaajan konsultaatioon. Kokeneemmalta kollegalta ja moniammatilliselta tiimiltä oppiminen kuuluu olennaisesti terveyskeskuslääkäriksi kasvamisen prosessiin. 

Omasta terveyskeskuslääkärin näkökulmastani keinot perusterveydenhuollon vahvistamiseen ovat aika yksinkertaiset. Lisätään resursseja perustason palveluihin, jotta kaikilla siellä toimivilla ammattiryhmillä on mahdollisuus tehdä työnsä hyvin. Panostetaan hyvään johtamiseen, toimintatapojen kehittämiseen ja palkkausjärjestelmän kannustavuuteen henkilöstön työhyvinvoinnin ja työssä viihtymisen parantamiseksi. Tarjotaan henkilöstölle mahdollisuuksia riittävään lisä- ja täydennyskoulutukseen. Ammattilaiset kyllä löytävät terveyskeskuksiin, kun puitteet ovat kunnossa.

Teksti on julkaistu sanomalehti Kalevassa 24.11.2021.

Kategoriat
Sote-uudistus

Saanhan jatkossakin kohdata omia potilaitani terveyskeskuksessa?

Valtakunnallisesti sote-uudistuksen tavoitteina on mm. parantaa palvelujen saatavuutta, tuottaa palvelut yhdenvertaisesti kaikille ja vahvistaa perustason palveluita. Palveluiden rakenneuudistus ei valitettavasti korjaa haasteita ammattitaitoisten työntekijöiden saatavuudessa, mikäli muodostuva työympäristö ei ole ammattilaisille houkutteleva. 

Yhtenä ratkaisuna työntekijäpulaan ja palveluiden saatavuuden ongelmiin nostetaan usein esille erilaiset digitaaliset etäpalvelut. Digitaalisten palveluiden kehittäminen ja käyttöönotto on nimetty yhdeksi kehitystyön painopistealueeksi myös Pohjois-Pohjanmaan POPsote-hankkeessa. Toimenpidesuunnitelmassa hahmotellaan mm. virtuaalisen sote-keskuksen käyttöönottoa. Hankkeen myötä yhdenvertaiset digitaaliset palvelut olisivat käytettävissä koko hyvinvointialueella. Tähän saakka alueen pienemmillä kunnilla ei välttämättä ole ollut taloudellisia mahdollisuuksia tai tietoteknisiä valmiuksia minkäänlaisten digitaalisten palveluiden käyttöönottoon.

Virtuaalinen sote-keskus toimii varmasti erinomaisesti mm. palveluohjauksessa ja etävastaanotoista on jo kertynyt runsaasti positiivisia kokemuksia korona-ajalta. Digitaalisten palveluiden mahdollisuudet ovat loputtomat!

Olen ammatiltani terveyskeskuksessa työskentelevä yleislääketieteen erikoislääkäri. Lääkärin työssä merkityksellistä on potilaan kohtaaminen, vuorovaikutus ja siinä syntyvä luottamus. Haastavan terveyskeskuslääkärin työn ydintä ovat potilasvastaanotto ja pitkät potilas-lääkäri-suhteet. Potilas hyötyy hänet tuntevasta hoitavasta lääkäristä ja parhaimmillaan potilasta hoidetaankin yhdessä hänet pitkään tunteneen moniammatillisen tiimin kanssa.

Yleislääkärinä toivon, että palveluiden kehittäminen ei tee terveyskeskuslääkäreistä päätoimisia konsultteja. Valitettavan monessa paikassa eri puolilla Suomea on käyttöönotettu toimintamalleja, joissa yleislääkärin tehtävänä on pääosin toimia konsulttina ja joissa potilaita pyritään hoitamaan mahdollisimman paljon hoitajavastaanotoilla ja etänä. Kokeneelle lääkärille omien tuttujen potilaiden hoitaminen konsultaatioiden perusteella onnistuu hyvin silloin, kun ei ole tarvetta kliiniseen tutkimiseen. Kaikissa muissa tilanteissa etätyöhön ja konsultaatioihin perustuva työnkuva on todella vaativa, koska hoitopäätöksiä joutuu tekemään nopeasti tapaamatta ja tutkimatta potilasta. 

Sote-uudistuksen valmistelussa ja digitaalisten palveluiden kehityksessä on muistettava hoidon jatkuvuuden ja kokonaisvaltaisen työotteen merkitys. Digitaaliset palvelut ovat nykyaikaa, mutta terveyskeskusten monia haasteita ne eivät kuitenkaan yksinään ratkaise. Tarvitaan muita keinoja terveyskeskustyön houkuttelevuuden lisäämiseksi ja työn vaikuttavuuden säilyttämiseksi. Potilailla tulee olla oikeus tavata hoitavaa lääkäriään hoidon tarpeen arvion mukaisesti. Väestön ikääntyessä ja palvelutarpeiden kasvaessa hoito tulee keskittää perustasolle, lähelle väestöä. Tämä tulee vaatimaan panostuksia perusterveydenhuollon henkilöstöresursseihin.

Teksti on julkaistu sanomalehti Kalevassa 1.11.2021.

Kategoriat
Sote-uudistus

Aluevaalit 2022

Ensimmäiset aluevaalit käydään tammikuussa 2022. Ennakkoäänestysaika kotimaassa on 12. – 18.1.2022. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. 


Uudet aluevaltuustot aloittavat työnsä maaliskuussa 2022. Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut siirtyvät kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle 1.1.2023 alkaen.

Olen ehdolla tammikuun aluevaaleissa. 


Omaa lähestymiskulmaa näihin vaaleihin ei ollut vaikea valita. Hommaan on paras lähteä omat vahvuus- ja osaamisalueet edellä. Minulla on yli 15 vuoden työkokemus sote-alalta ja vahva ammattiosaaminen erityisesti perusterveydenhuollosta. Haluan olla mukana rakentamassa paremmin toimivia, yhdenvertaisia sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluja Pohjois-Pohjanmaalla.


Läpimeno näissä vaaleissa tulee vaatimaan huomattavasti suuremman äänimäärän verrattuna esimerkiksi kesäkuun 2021 kuntavaaleihin. Niinpä en tykkääkään huonoa, jos joku vaikka vinkkaa tutuilleenkin, että näissä vaaleissa olisi ehdolla topakka, jalat maassa oleva terveyskeskuslääkäri.